Alta, baixa o modificació del registre municipal d’entitats i associacions ciutadanes

Aquest tràmit permet a les entitats i associacions del municipi demanar la inscripció al registre municipal d’entitats i associacions ciutadanes o bé notificar a aquest registre les modificacions produïdes en les dades registrades durant el mes següent a què aquestes es produeixin (canvi de dades o dissolució de l’entitat) L’Ajuntament podrà requerir-los, a fi i efecte de conèixer el funcionament de les associacions, el pressupost i el programa d’activitat anual. Quan l’entitat deixa de funcionar cal notificar la seva baixa al registre municipal d’entitats i associacions ciutadanes de l’Ajuntament, Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de Generalitat de Catalunya i als altres registre públics on constin.

Informació general

Ambit temàtic:
Relació amb l'Administració

Ambit organitzatiu:
Alcaldia

Preu: -

Mitjans de pagament: -

Qui el pot demanar:
La persona interessada o agrupació de persones que formin part d'una entitat, associació, club, etc. que estigui degudament inscrita al Registre General d'Associacions de la Generalitat de Catalunya.

Període de l'any en què es pot demanar:
Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud:
No n'hi ha.

Requisits a complir:
Per a l'alta al registre cal complir els requisits 1 a 3. Per a la baixa o modificació de dades al registre cal complir els requisits 4 a 5.

1. Ser una entitat sense ànim de lucre, amb seu social o subseu/delegació al terme municipal, que defensi els interessos generals o sectorials dels ciutadans i ciutadanes.

2. La sol·licitud ha d'anar signada per tots els càrrecs directius de l'entitat o associació.

3. Per registrar una delegació d'una entitat, és necessari que tingui algun delegat representant de l'entitat i seu social al Municipi. En aquest cas, s'haurà de presentar certificat del Secretari/ària de l'entitat, amb el vist-i-plau del President/a, reconeixent la delegació i la seu social a la nostra ciutat/població, així com, el nomenament dels delegats/des representants.

4. La sol·licitud ha d'anar signada per tots els càrrecs directius de l'entitat o associació.

5. La baixa o modificació s'ha de realitzar també a la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques de la Generalitat o a altres registres públics.

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h) PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1 08750 Molins de Rei)

Documentació que cal aportar:
Per a l'alta al registre els documents a aportar en tots els casos són: Documents 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. En cas que es tracti d'entitats supramunicipals, cal aportar la documentació complementària següent: Documents 9 i 10 Per a la modificació de dades cal aportar: Documents 11 i 12 Per a la baixa cal aportar: Document 13

1. Còpia compulsada dels estatuts diligenciats pel Registre General corresponent.

2. Certificat de l'òrgan de govern, emès pel Secretari/ària, amb el vist-i-plau del President/a, on constin la data, el lloc de l'elecció i la totalitat de les persones que el formen, amb indicació del seu càrrec, nom complet, adreça completa, telèfon i DNI (acta fundacional).

3. Còpia compulsada de la resolució d'inscripció en el Registre General corresponent.

4. Certificat emès pel Secretari/ària, amb el vist-i-plau del President/a, on consti el nombre de socis que, en la data de l'emissió del certificat, té l'entitat i en què es detalli quants associats són ciutadans del municipi (només si l'entitat no és de nova creació o si s'hi han inscrit nous socis des del moment de l'acta fundacional).

5. Programa d'activitats de l'any en curs.

6. Pressupost general de l'any en curs.

7. Una fitxa certificada pel Secretari/ària, amb el vist-i-plau del President/a, on consti l'adreça completa de la seu social de l'entitat, l'adreça (en el cas que sigui diferent) als efectes de notificacions, el telèfon, Fax, l'adreça electrònica i pàgina web propis de l'entitat.

8. Fotocòpia compulsada del CIF de l'entitat.

9. Certificat de l'òrgan corresponent, emès pel Secretari/ària, amb el vist-i-plau del President/a, que acrediti que es crea la delegació/subdelegació/filial/sector o nom de què es tracti, amb les atribucions i finalitats concretes que se li atorguen, en què es detallin l'adreça completa d'aquesta delegació i, si en té, telèfon, Fax, adreça electrònica i pàgina web.

10. Certificat de l'òrgan corresponent, emès pel Secretari/ària, amb el vist-i-plau del President/a, amb la persona o persones que, en nom de l'entitat, poden representar-la al Municipi, en què figurin el càrrec concret, nom complet de la persona o persones, DNI, adreça completa i amb quines atribucions hi poden representar-la.

11. Documentació acreditativa de les modificacions de les dades (original i còpia).

12. Estatuts de l'entitat o associació en cas de modificació dels estatuts (original).

13. Certificat de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques o d'altres registres públics (o l' extracte de l'assemblea on s'ha decidit la dissolució)- signat pel Secretari/ària amb el vist-i-plau del President/a (original i còpia).

Impresos:

Codi imprès:

Tràmit pas a pas: -

Termini de resolució:
El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions).

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació: -

Normativa general que afecta al tràmit:
Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge.

Llei orgànica 1/2002 de 22 de març, reguladora del dret d'associació.

Llei 7/1997, de 18 de juny, d'associacions.

Normativa local que afecta al tràmit: -

Efectes del silenci administratiu:
Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Normativa reguladora del silenci administratiu:
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya.

Paraula clau cerca: -

Com sol·licitar el tràmit

  • PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h)
  • PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1 08750 Molins de Rei)

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: