Alta, baixa o modificació de la llicència de gual o contragual

Aquest tràmit permet fer les gestions de la llicència de gual (sol·licitud d’alta de llicència, modificació, baixa i canvi de placa ) que autoritza la utilització privativa o aprofitament especial que té lloc per l’entrada de vehicles a través de la via pública als locals, garatges, recintes o solars. Tingueu en compte que la baixa de la llicència de gual tindrà efectes a partir del primer any natural següent al de la seva presentació. L’atorgament de la baixa es realitza una vegada l’interessat ha reposat la vorera a la seva rasant original i comporta el lliurament de la placa de gual a l’Ajuntament. Cal sol·licitar la modificació de dades en el cas de canvi de titular de la taxa de gual, canvi de propietari de la finca, modificació de la longitud d’amplada del gual o modificació del nombre de places d’aparcament.

Informació general

Ambit temàtic:
Via pública i mobilitat

Ambit organitzatiu:
Mobilitat

Preu:
El que estableix l'Ordenança fiscal C-4, Taxa per expedició de documents administratius i l'Ordenança fiscal C-9, Taxa per l'utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles

Mitjans de pagament:
Els que indiqui el document de pagament corresponent

Qui el pot demanar:
Les persones propietàries dels immobles on s'estableixin les entrades o els passos de vehicles, i les empreses, entitats o els particulars que utilitzin els aprofitaments o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Període de l'any en què es pot demanar:
Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud:
No n'hi ha.

Requisits a complir:
En el cas de demanar el duplicat de placa de gual l, cal complir els requisits 1,2 i 3. Per la resta de casos, no cal complir cap requisit específic.

1. Que estigui donat d'alta al padró de guals municipals.

2. Ser titular de la llicència del gual.

3. Estar al corrent del pagament les taxes municipals.

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h) PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Cataluya,1 08750 Molins de Rei)

Documentació que cal aportar:
Els documents a aportar en tots els casos són: Document 1. En cas de sol·licitud d'alta, cal aportar: Documents 2, 3, 4, 5 i 6 En cas de modificacions: Document 7. En cas de baixa: Documents 8, 9 o 10,

1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

2. Escriptura de propietat de la finca o, en cas de llogater/a, el contracte de lloguer i l'autorització del/de la propietària de la finca.

3. Plànol o croquis d'emplaçament del gual

4. Plànol a escala o croquis acotat de la planta, o plantes, destinada a garatge.

5. Fotografia on es pugui apreciar l'estat actual del gual, la vorera i la ubicació de la porta d'entrada a la façana.

6. Carta de pagament de la taxa corresponent.

7. Dades relatives a la modificació de dades (canvi de titular, ampliació de metres, etc.). En el cas de tractar-se d'una comunitat de propietaris serà necessària una fotocòpia de l'Acta on s'acorda fer aquesta petició.

8. Placa de gual (original).

9. Denúncia de robatori, si es dóna el cas.

10. Declaració, en el cas excepcional de què no es disposi de la placa

Impresos:

Model autorització tràmits Ajuntamentpdf.pdf Model%20autorització%20tràmits%20Ajuntamentpdf.pdf

Instància genèrica.pdf Instància%20genèrica.pdf

Codi imprès:

Tràmit pas a pas:
Una vegada els serveis tècnics reben la petició: a) es realtiza una inspecció per part del zelador de via pública per tal de veure quines actuacions s'han de desenvolupar tècnicament per poder inciar el tràmit administratiu. b) el tècnic revisa la informació i realtiza l'informe pertinent que és la base per atorgar l'alta, la baixa o la modificació de la llicència mitjançant DECRET d'ALCALDIA. En el cas de canvi de placa de gual per pèrdua o robatori el tràmit és pràcticament inmmediat. Aquesta nova placa es dóna, previ justificant de pagament de la nova placa, en la seu de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) concretament al Departament de Rendes. En el cas de baixa de gual, cal tenir en compte el que es diu en la informació general.

Termini de resolució:
El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions).

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació:
L'autorització sempre es concedeix a la persona titular de l'immoble o de la finca. En el cas que la gestió la faci el/la llogater/a en representació de la persona propietària de la finca, ho haurà de fer amb el model d'autorització signada pel/per la propietàri/a. En qualsevol cas sempre serà titular el/la propietari/a. En el supòsit de petició d'ampliació o contragual, ho poden demanar els ciutadans i les ciutadanes titulars d'una autorització d'accés de vehicles des de la via pública a locals o recintes (gual). Tipus d'autoritzacions de gual:
- Permanent de 0 a 24 hores.
- Nocturn de 20 a 10 hores.
- Comercial de 8 a 20 hores, per aquells locals de negoci que ho justifiquin per raó de l'activitat que s'hi desenvolupi.
- Residencial: per aquelles zones urbanitzades d'edificació aïllada, que tenen una ocupació màxima d'entre el 20% i el 30% de la parcel·la, que el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal classifica com a zones A5.0, A5.1 i A5.2 i que defineix com a: sols urbans en que l'edificació respon al tipus d'ordenació segons edificació aïllada, en habitatges unifamiliars o plurifamiliars en forma de ciutat jardí. En cas de gual industrial (6 o més vehicles) o comunitats de propietaris estan obligats a tramitar permís d'activitats o llicència mediambiental a l'Àrea corresponent de l'Ajuntament. Els titulars d'una autorització de gual poden demanar una zona de prohibició d'estacionament en el cantó contrari de la calçada davant el gual (contragual), per tal de facilitar l'accés dels vehicles en aquelles vies molt estretes. Atenent a especials circumstàncies, com ara l'amplada de la porta d'accés o la secció del carrer, es podrà sol·licitar una ampliació de gual fins a 1 m en garatges i locals, i fins a 2,5 m quan serveixi per accés a camions de gran tonatge.

Normativa general que afecta al tràmit:
Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el codi tècnic de l'edificació i posteriors correcions i modificacions ( Reial decret 1371/2007, de 19 d'octubre; Ordre VIV/9841/2009, de 15 d'abril; Reial decret 173/2010, de 19 de febrer).

Normativa local que afecta al tràmit:
Ordenança fiscal C-4, Taxa per expedició de documents administratius

Ordenança fiscal C-9, Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles a través de voreres o qualsevol altre espai de domini públic local

Efectes del silenci administratiu:
El silenci és negatiu.

Normativa reguladora del silenci administratiu:
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya.

Paraula clau cerca: -

Com sol·licitar el tràmit

  • PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h)
  • PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Cataluya,1 08750 Molins de Rei)

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: