Al·legacions i recursos en procediments sancionadors per infraccions regulades a les Ordenances municipals

Aquest tràmit permet: A) presentar ESCRIT D’AL·LEGACIONS contra una denúncia de butlleti municipal relativa infracció regulada a l’ordenança de convivència vilatana B) presentar un RECURS DE REPOSICIO contra una resolució sancionadora per la qual s’imposa la sanció o per la qual es desestimen les al·legacions que ja es van presentar anteriorment. S’EXCEPTUEN les infraccions de circulació de vianants, de vehicles i de l’estacionament controlat de vehicles a la via pública (zona blava) perquè ja consten en un altre tràmit específic.

Informació general

Ambit temàtic:
Protecció i seguretat ciutadana

Ambit organitzatiu:
Governació

Preu:
Gratuït

Mitjans de pagament: -

Qui el pot demanar:
La persona denunciada o sancionada per una infracció de trànsit o de zona blava, o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/ada.

Període de l'any en què es pot demanar:
Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud:
A) En el cas de presentar ESCRIT D'AL·LEGACIONS: durant el termini de quinze dies a comptar des de l'endemà de la notificació de la denúncia a la persona denunciada. B) En el cas de presentar RECURS DE REPOSICIO: durant el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la notificació de la resolució sancionadora a la persona denunciada

Requisits a complir:
En tots els escrits que es presentin s'haurà d'indicar el número de butlletí de denúncia, el número de l'expedient i la data de la denúncia.

El RECURS DE REPOSICIÓ només es pot fonamentar en qualsevol dels motius de nulitat o anul·labilitat previstos en els articles 62 i 63 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h) PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1 08750 Molins de Rei)

Documentació que cal aportar:
La persona denunciada pot presentar tota aquella documentació que estimi convenient per a la seva defensa. En el cas que l'escrit d'al·legacions o el recurs de reposició no el signi la persona denunciada sinó que ho faci un representant en nom seu, s’haurà d’acreditar la representació per poders notarials o per qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi constància fidedigna o bé mitjançant compareixença personal de la persona denunciada.

Impresos:

Codi imprès:

Tràmit pas a pas:
1. Presenteu l'escrit d'al·legacions o el recurs de reposició juntament amb la documentació que considereu oportuna. En el cas que no el signi la persona denunciada sinó que ho faci un representant en nom seu, s’haurà d’acreditar la representació per poders notarials o per qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi constància fidedigna o bé mitjançant compareixença personal de la persona denunciada. 2. El departament de Governació analitza la documentació i donarà la tramitació que correspongui 3. En el cas de tràmitació D'ESCRIT D'AL·LEGACIONS, un cop finalitzada la tramitació, l'órgan instructor emetrà la proposta de resolució, que se us comunicarà per tal que hi pogueu, si ho considereu oportú, presentar noves al·legacions en un termini de quinze dies, transcorreguts el qual l'instructor emetrà nova proposta i l'elevarà a l'òrgan competent perquè dicti la resolució corresponent. 4. En el cas de tramitació de RECURS DE REPOSICIÓ, un cop finalitzada la tramitació, l'órgan instructor emetrà nova proposta i l'elevarà a l'òrgan competent perquè dicti la resolució corresponent. 5. Un cop finalitzat el procediment, se us comunicarà la resolució dictada.

Termini de resolució:
A) ESCRIT D'AL·LEGACIONS El termini màxim per resoldre i notificar la resolució de l'expedient sancionador és de sis mesos des de la seva iniciació. Dit termini es suspendrà quan es doni algun dels supòsits indicats en la legislació vigent que sigui d'aplicació. B) RECURS DE REPOSICIO El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del recurs serà d'un mes.

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació:
PAGAMENT DE LA DENUNCIA AMB REDUCCIÓ: El pagament voluntari de la sanció dins els quinze dies naturals posteriors a la notificació de la iniciació del procediment, implicarà l'automàtica reducció de la multa en un 20 per 100.

Normativa general que afecta al tràmit:
Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú

Reial Decret 1398/1993 pel que s'aprova el reglament del procediment per a l'exercici de la potestat sancionadora

Normativa local que afecta al tràmit:
Ordenança de Convivència Vilatana

Efectes del silenci administratiu:
A) ESCRIT D'AL·LEGACIONS: Si no hagués recaigut resolució sancionadora en el termini de sis mesos des de la seva incoació, sense comptar el temps de suspensió del procediment, es produirà la caducitat i es procedirà a l'arxiu de les actuacions. B) RECURS DE REPOSICIO: Si no hagués recaigut resolució sancionadora en el termini d'un mes des de la seva incoació, s'entendrà desestimat i la persona interessada podrà interposar recurs contenciós-administratiu davant els tribunals judicials de Barcelona en el termini de sis mesos des de la data en què s'ha d'entendre desestimat de forma presumpta.

Normativa reguladora del silenci administratiu:
Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i Reial Decret 1398/1993 pel que s'aprova el reglament del procediment per a l'exercici de la potestat sancionadora

Paraula clau cerca: -

Com sol·licitar el tràmit

  • PRESENCIALMENT A l'OAC de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1) Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 8 a 20h Divendres de 8 a 15h (vigílies de festius, Setmana Santa, Nadal, i del 15 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 8 a 15h)
  • PER CORREU ORDINARI A l'adreça de l'Ajuntament (Plaça de Catalunya, 1 08750 Molins de Rei)

Informació general

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi Postal:
  • Telèfon:
  • E-mail:
  • Pàgina web: