Des del punt Administratiu,  les subvencions són una tècnica emprada per les administracions públiques, de foment de determinats comportaments considerats d’interès general o bé un procediment de col·laboració entre l’administració pública i els particulars per a la gestió d’activitats d’interès públic.

Segons l’article 2.1 Concepte  de subvenció de la Llei  30/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions: S’entén per subvenció  tota disposició dinerària realitzada per les administracions públiques,  a favor de persones públiques o privades, i que compleixi els següents requisits:

  • Que el lliurament es realitzi sense contraprestació directa dels beneficiaris.
  • Que el lliurament estigui subjecte a l’acompliment d’un determinat objectiu, l’execució d’un projecte, la realització d’una activitat, l’adopció d’un comportament singular, ja realitzats o per desenvolupar, o la concurrència d’una situació, davant el beneficiari complir les obligacions materials i formals que s’haguessin establert.
  • Que el projecte, l’acció, conducta o situació finançada tingui per objecte el foment d’una activitat d’utilitat pública o interès social o de promoció d’una finalitat pública

L’Ajuntament disposa des de l ‘any 2018 d’un Reglament de concessió de subvencions

La publicació de les convocatòries i les  resolucions de les  subvencions concedides garanteix el dret de la ciutadania a conèixer l’ús dels recursos públics que es dediquen a l’activitat de foment i els beneficiaris de les  mateixos

 

 

 

 

 

Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

 

 

Últimes Subvencions

 

Subvencions per als projectes de cooperació al desenvolupament i de sensibilització presentats per les ONG’s i entitats i associacions sense finalitat de lucre 2021

Poden sol·licitar subvenció per a projectes de cooperació aquelles entitats, associacions i ONG amb seu social o delegació a Molins de Rei que compleixin els requisits de l’article 9 de les bases reguladores d’aquests ajuts. Termini de presentació: fins el 29 d’octubre de 2021 Bases Convocatòria Anunci convocatòria  Pla Director de Cooperació i Solidaritat Molins de Rei 2017-2021 Formulari Resolució

Subvenció a entitats i associacions sense ànim de lucre a Molins de Rei per al 2021

Un dels objectius principals de l’Ajuntament de Molins de Rei és el foment i la promoció de la vida associativa de la Vila i la difusió de tot tipus d’activitats representatives del patrimoni cultural i social. Per això l’Ajuntament considera convenient col·laborar-hi mitjançant l’establiment d’ajuts econòmics a les entitats, associacions i col·lectius sense ànim de lucre de la vila. En aquest sentit s’han aprovat i posem a la vostra disposició, la convocatòria per a la concessió d’ajuts a entitats i associacions sense ànim de lucre de Molins de Rei per…