Laia Juarros Menéndez

Càrrec: Regidora
Indemnitzacions per assistència efectiva als plens: 380 Euros bruts per assistència a cada ple, amb un màxim de 12 plens.
Indemnitzacions per assistència efectiva a la junta de portaveus: 95 Euros bruts per assistència a cada junta de portaveus, amb un màxim de 12 juntes de portaveu.

Trajectòria professional i política

Vaig començar a militar a les Joventuts d’Esquerra Republicana de Catalunya (actualment Jovent Republicà) l’any 2016. A la secció local de Molins de Rei exerceixo les funcions de Portaveu, Secretària de Comunicació i Consellera Nacional. Les passades eleccions municipals vaig anar a les llistes d’ERC-AM a Molins com a cap de llista del Jovent Republicà.

L’any 2019 vaig començar a militar també a Esquerra Republicana de Catalunya i formo part de la seva executiva a Molins de Rei com a Secretària de Comunicació.

Paral·lelament estic cursant el grau International Business Economics a la Universitat Pompeu Fabra des de l’any 2017, perquè m’apassionen l’economia i les finances.

26 de setembre de 2020

Declaració de béns patrimonials

1.- Dades del declarant
Nom i cognoms: Laia Juarros Menéndez

2.- Càrrec
Regidora

3.- Tipus de declaració
Inicial (declaració de la presa de possessió del càrrec)

4.- Relació de béns patrimonials
4.1.- Patrimoni immobiliari

  • Tipus d’habitatge, aparcament, local… i % de la propietat (en cas de titularitat compartida): —
  • Títol i any d’adquisició: —
  • Valor cadastral (de la part de la propietat del declarant): —
  • Càrregues o gravàmens (de la part de la propietat del declarant) (especificar import pendent): —

4.1.- Patrimoni mobiliari – vehicles
Marca i model: —
Any d’adquisició: —

4.2.- Patrimoni mobiliari – Dipòsits, valors i altres

  • Dipòsits en compte corrent o estalvi (part del capital de la propietat del declarant. Indicar saldo mitjà de l’últim any): 610 Euros.
  • Deute públic, valors…. (part del capital de la propietat del declarant): —
  • Accions i participacions (part del capital de la propietat del declarant, en el moment de fer la declaració): —
  • Altres béns i drets de valor unitari superior a 18.000 Euros (embarcacions,. aeronaus, joies…): —

Data de la declaració: 24 de setembre de 2020

Aplicació del Codi de Conducta de l’Ajuntament de Molins de Rei

Informació relativa a l’acceptació de regals, invitacions per a àpats o esdeveniments i pagaments de viatges , desplaçaments i allotjaments d’acord amb el punt 5 del Codi de Conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Molins de Rei aprovat pel Ple de l’Ajuntament de data 22 de febrer de 2018.

A data 26 de setembre de 2020, manifesta que no te cap fet declarable en relació al punt 5 del Codi de Conducta.