Laia Juarros Menéndez

Càrrec: Regidor
Indemnitzacions per assistència efectiva als plens: 380 Euros bruts per assistència a cada ple, amb un màxim de 12 plens.
Indemnitzacions per assistència efectiva a la junta de portaveus: 95 Euros bruts per assistència a cada junta de portaveus, amb un màxim de 12 juntes de portaveu.

Trajectòria professional i política

Pendent de publicar

Declaració de béns patrimonials

Pendent de publicar

1.- Dades del declarant
Nom i cognoms:

2.- Càrrec
Regidora

3.- Tipus de declaració
Inicial (declaració de la presa de possessió del càrrec)

4.- Relació de béns patrimonials
4.1.- Patrimoni immobiliari

  • Tipus d’habitatge, aparcament, local… i % de la propietat (en cas de titularitat compartida):
  • Títol i any d’adquisició:
  • Valor cadastral (de la part de la propietat del declarant):
  • Càrregues o gravàmens (de la part de la propietat del declarant) (especificar import pendent):

4.1.- Patrimoni mobiliari – vehicles
Marca i model:
Any d’adquisició:

4.2.- Patrimoni mobiliari – Dipòsits, valors i altres

  • Dipòsits en compte corrent o estalvi (part del capital de la propietat del declarant. Indicar saldo mitjà de l’últim any):
  • Deute públic, valors…. (part del capital de la propietat del declarant):
  • Accions i participacions (part del capital de la propietat del declarant, en el moment de fer la declaració):
  • Altres béns i drets de valor unitari superior a 18.000 Euros (embarcacions,. aeronaus, joies…):

Data de la declaració: 1 de juliol de 2019

Aplicació del Codi de Conducta de l’Ajuntament de Molins de Rei

Pendent de publicar

Informació relativa a l’acceptació de regals, invitacions per a àpats o esdeveniments i pagaments de viatges , desplaçaments i allotjaments d’acord amb el punt 5 del Codi de Conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Molins de Rei aprovat pel Ple de l’Ajuntament de data 22 de febrer de 2018.

A data 26 de setembre de 2020, manifesta que no te cap fet declarable en relació al punt 5 del Codi de Conducta.