Ana Maria Aroca de Maya

Càrrec: Regidora
Indemnitzacions per assistència efectiva als plens: 380 Euros bruts per assistència a cada ple, amb un màxim de 12 plens.
Indemnitzacions per assistència efectiva a la junta de portaveus: 95 Euros bruts per assistència a cada junta de portaveus, amb un màxim de 12 juntes de portaveu.

Trajectòria professional i política

 • Sóc llicenciada en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat d’Alacant, tinc el màster de Governs Locals per la Universitat Autònoma de Barcelona, i els postgraus en Hisendes Autonòmiques i Locals i en Hisenda Local: Gestió Econòmica Avançada per la Universitat de Barcelona.
 • Sóc funcionària a l’Ajuntament de Barcelona, on treballo de tècnica superior de gestió a la Direcció de Serveis d’Empreses, Consorcis i Fundacions a la Gerència de Presidència i Economia. Anteriorment també he treballat a l’Ajuntament de Cervelló, al de Pallejà i al de Rubí, al Consell Comarcal del Vallès Occidental i al Banc Popular.
 • La meva trajectòria política va començar l’any 2015 quan em vaig engrescar en el projecte polític de PODEMOS i juntament amb altres militants vam decidir presentar una candidatura municipalista a les eleccions locals de 2015. Des de llavors he estat regidora a l’Ajuntament de Molins de Rei, on intento ser la veu de la meva assemblea al ple municipal aportant tots els meus coneixements a l’administració pública per tal de millorar les condicions de vida de tots i totes les molinenques.

Molins de Rei, 17 de juliol de 2019.

Declaració de béns patrimonials

1.- Dades del declarant
Nom i cognoms: Ana Maria Aroca de Maya

2.- Càrrec
Regidora

3.- Tipus de declaració
Inicial (declaració de la presa de possessió del càrrec)

4.- Relació de béns patrimonials
4.1.- Patrimoni immobiliari

 • Tipus d’habitatge, aparcament, local… i % de la propietat (en cas de titularitat compartida): HABITATGE 50%
 • Títol i any d’adquisició: PROPIETAT 2009
 • Valor cadastral (de la part de la propietat del declarant): 76.301,99€
 • Càrregues o gravàmens (de la part de la propietat del declarant) (especificar import pendent): —

4.1.- Patrimoni mobiliari – vehicles
Marca i model: —
Any d’adquisició: —

4.2.- Patrimoni mobiliari – Dipòsits, valors i altres

 • Dipòsits en compte corrent o estalvi (part del capital de la propietat del declarant. Indicar saldo mitjà de l’últim any): 3607,13€
 • Deute públic, valors…. (part del capital de la propietat del declarant): —
 • Accions i participacions (part del capital de la propietat del declarant, en el moment de fer la declaració): —
 • Altres béns i drets de valor unitari superior a 18.000 Euros (embarcacions,. aeronaus, joies…): —

Data de la declaració: 17 de juliol de 2019

Aplicació del Codi de Conducta de l’Ajuntament de Molins de Rei

Informació relativa a l’acceptació de regals, invitacions per a àpats o esdeveniments i pagaments de viatges , desplaçaments i allotjaments d’acord amb el punt 5 del Codi de Conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Molins de Rei aprovat pel Ple de l’Ajuntament de data 22 de febrer de 2018.

A data 14 de novembre de 2019, manifesta que no te cap fet declarable en relació al punt 5 del Codi de Conducta