Árbitro. 011 / 2019

Ref. 011/2019 Provisió de forma temporal d’un lloc de treball de Cap del Negociat de Personal i Organització mitjançant Comissió de Serveis

ANUNCIO

El Ayuntamiento de
Molins de Rei quiere proveer de forma temporal un puesto de trabajo de
Cap del negociat de Personal i Organització  mediante comisión de servicios.

Requisitos para su cobertura

 • Ser funcionario de carrera
  del grup A1/A2
 • Nivel C de Catalán
 • Titulación: Licenciatura
  universitària o grau universitari o diplomatura universitària o equivalent.

 

funciones

1. Dirigir, coordinar
i supervisar les tasques relacionades amb les matèries assignades que es desenvolupen
des del negociat.

2. Organitzar i
desenvolupar els recursos disponibles i les actuacions pròpies de la gestió de
personal i organització de l’Ajuntament, d’acord amb els procediments
establerts, la legislació vigent i les indicacions del superior jeràrquic.

3. Fer el seguiment
de les partides pressupostàries del Capítol I, determinant possibles
desviacions i proposant ampliacions o modificacions de crèdit.

4. Encarregar-se del
procediment de selecció i contractació de personal per a la totalitat d’àmbits
que composen l’Ajuntament confeccionant les bases de selecció, participant en
els tribunals qualificadors així com en altres activitats segons les
indicacions del seu superior jeràrquic.

5.Dissenyar,
organitzar, desenvolupar i fer el seguiment dels plans de formació per al
personal de l’Ajuntament que es detectin necessaris.

6. Supervisar la
gestió administrativa en relació als temes de personal i, en concret, el procés
de confecció de les nòmines i dels TC’s..

7. Assessorar
l’Ajuntament sobre temes de la seva competència elaborant els informes tècnics
i propostes que s’escaiguin.

8. Representar i
mantenir relacions amb altres organismes externs, públics i/o privats,
relacionades amb el seu àmbit funcional.

9. I, en general,
otros de carácter similar, dentro de su categoría, que le sean atribuidas.

 

condiciones

 • Comissió de serveis d’una
  durada de 2 anys
 • Retribución bruta anual por
  grup A1:  49.593,39 €
 • Retribución bruta anual por
  grup A2:  47.706,59 €
 • Complemento de destino
  nivell 23

 

Procedimiento de selección

se realizará
una entrevista donde se valorará su currículum, y la experiencia profesional
en l’àmbit de la gestió i planificació de recursos humans a l’Administració
pública i/o al sector privat. També en relació a l’organització del personal i la
gestió dels recursos assignats per tal de dur a terme les tasques encomanades .

presentación
de candidaturas

Los candidatos / as
interesados en participar en la provisión de este puesto de trabajo deberán enviar
su CV al mail: arb@molinsderei.cat
indicando la referencia 04CAPPIO

La fecha límite de
presentación de candidaturas será hasta el día  25 de septiembre de 2019.

 

El Alcalde,

 

Xavi Paz Penche

Molins de Rei, 5 de septiembre de 2019

 • Publicació anunci: 05/09/2019

 • Termini presentació: 25/09/2019

 • Resolució i adjudicació: 09/10/2019

Envia'm un correu electrònic quan s'actualitzi aquesta pàgina