Declaración responsable de apertura

És el règim d’intervenció pel qual la persona interessada declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a l’exercici d’una activitat, que disposa de la documentació acreditativa corresponent i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant l’exercici d’aquesta activitat. Se sotmeten a aquest règim les activitats no incloses als annexes de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA), ni a la Llei 11/2009, ni les afectades per altres règims d’intervenció sectorial (ex. Parcs eòlics, pedreres, piscines d’ús públic, establiments de pírcings, centres de culte, etc.) que no figuren als annexes 1 o 2 de la Llei 3/2010 i que no presenten risc d’incendi, d’acord amb l’Ordenança d’intervenció municipal ambiental, de seguretat i de salut pública.

información general

Ambit temàtic:
actividades

Ambit organitzatiu:
actividades

Preu:
Segons ordenances fiscals

Mitjans de pagament:
Els que indiqui el document de pagament corresponent

Qui el pot demanar:
La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s’actua

Període de l'any en què es pot demanar:
Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud:
La declaració responsable d’obertura es presenta un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per dur a terme l’activitat i prèviament a l’inici d’aquesta.

Requisits a complir:
Cal complir els requisits següents:

1. Obtenció de la corresponent llicència o comunicació prèvia d’obres quan procedeixi

2. Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit

Passos i resposta

Com sol·licitar el tràmit:
PRESENCIALMENT A les oficines d'atenció a l'Empresa (Plaça Mercat, 5-6) Horari d'atenció al públic: De dilluns a divendres 9 a 14 h

Documentació que cal aportar:
Cal aportar la documentació del llistat següent:

1. Declaració responsable d’acord amb el model normalitzat. S’haurà de declarar responsablement:
- Que l’activitat es troba subjecta al tràmit de declaració responsable d’obertura d’acord amb l’Ordenança d’intervenció municipal ambiental, de seguretat i de salut pública, i que per al seu exercici es disposa de la documentació acreditativa del compliment de la normativa que regeix l’activitat, instal·lació o establiment i que es compromet a mantenir-la durant l'exercici de l'activitat.
- Que en cas d’actuar com a representant legal, es disposa de tots els poders necessaris per tramitar aquesta sol·licitud i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.
- Que l’activitat és compatible amb el planejament urbanístic, en el cas que no hi hagi llicència ni comunicació d’obres i es vulgui utilitzar per a un ús concret obres o edificacions existents sense un ús específic. • Que es disposa de les d’autoritzacions sectorials necessàries.
- Que l’activitat compleix la normativa en matèria de prevenció d’incendis. • Que l’activitat compleix la normativa en matèria d’accessibilitat.
- Que l’activitat compleix la normativa en matèria de contaminació acústica.
- Que l’activitat compleix les ordenances municipals en matèria de climatització, ventilació i instal·lacions exteriors dels edificis.
- Que els residus generats es gestionaran correctament.
- Que les dades consignades a la declaració són certes.
- Que es disposa de la pòlissa o el contracte d’assegurances o altres garanties que donen cobertura a la responsabilitat de l’activitat, si escau.

2. Declaració responsable en matèria de salut alimentària, si es tracta d’un establiment afectat pel Real Decret Llei 191/2011 (si escau).

3. Declaració responsable de pòlissa RC

Impresos:

Codi imprès:

Tràmit pas a pas: -

Termini de resolució:
No hi ha resolució. Les declaracions responsables presentades d’acord amb el que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada al Registre general de l'Ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir l'activitat declarada. La presentació de la declaració responsable faculta l’Ajuntament per verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen. Un cop efectuada la declaració responsable d’obertura per part del titular de l’activitat, l’Ajuntament inscriurà l’activitat declarada al Registre municipal d’activitats. A l’esmentat Registre hi constarà que l’activitat ha estat declarada i, en conseqüència, que ha iniciat el seu funcionament.

Responsable de actualització: -

Altres informacions

Més informació:
Quan el servei tècnic municipal, en comprovar les dades consignades a la declaració responsable detecti qualsevol inexactitud, falsedat o omissió ho posarà en coneixement de la persona titular, que tindrà deu dies per corregir-la i/o perfeccionar-la.

Normativa general que afecta al tràmit:
Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Normativa local que afecta al tràmit:
Ordenança d’intervenció municipal ambiental, de seguretat i de salut pública.

Efectes del silenci administratiu:
Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Normativa reguladora del silenci administratiu:
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya.

Paraula clau cerca: -

Com sol·licitar el tràmit

  • PRESENCIALMENT A les oficines d'atenció a l'Empresa (Plaça Mercat, 5-6) Horari d'atenció al públic: De dilluns a divendres 9 a 14 h

Información general

  • Dirección:
  • Población:
  • Código Postal:
  • Teléfono:
  • Email:
  • Pagina web: