trámites destacados

Llistat de tràmits Com fer-ho
Ús social de centres escolars
Aquest tràmit permet sol·licitar i fer ús social de les escoles, ja sigui puntual o al llarg del curs.
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
 • Per telèfon
Sol·licitud de subvencions i convenis amb entitats
Aquest tràmit permet accedir a qualsevol de les convocatòries de subvencions de l'Ajuntament, que estiguin en període de presentació de sol·licituds, destinades a entitats del municipi.
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Sol·licitud de compensació de deutes
Compensació de deutes tributaris o d'ingressos de dret públic o privat d'un tercer amb l'Ajuntament de Molins de Rei , amb crédtis del mateix tercer davant de l'Ajuntament.
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Sol.licitud d’exposició pública de documents
Es poden exposar al públic edictes i anuncis de les administracions públiques perquè la ciutadania pugui consultar-los i formular i presentar al·legacions.
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Bonificació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Aquest tràmit permet demanar la bonificació sobre l'impost de construccions, instal·lacions i obres. 1.- Bonificació del 95% de l’impost les obres de restauració, reparació i rehabilitació d'edificis …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Desplaçament o instal·lació nova d’un punt de llum
Aquest tràmit permet demanar el desplaçament o la nova instal·lació d'un punt de llum a la Via Pública
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Sol·licitud de carnet bus urbà
Aquest procediment regula la tramitació per la obtenció de les diferents tipologies de carnets per l'us del servei de bus urbà. Les tipologies de carnets són les següents: • Carnet verd: per a major …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Comunicació de desperfectes a l’enllumenat públic
Aquest tràmit permet comunicar l'existència de desperfectes a les instal·lacions d'enllumenat públic.
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Petició de canvis en l’ordenació del trànsit o de la senyalització vial
Aquest tràmit permet sol·licitar canvis en l'ordenació del trànsit i/o en la senyalització horitzontal o vertical i bandes de retenció a la via pública.
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Comunicació de l’existència de vehicles abandonats a la via pública
Aquest tràmit permet comunicar l'existència d'algun vehicle amb símptomes d'abandonament a la via pública.
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Baixa definitiva de vehicles (cotxe, motocicleta o ciclomotor)
Aquest tràmit permet sol·licitar la destrucció del vehicle en un Centre Autoritzat de Tractament i la baixa definitiva en el registre de vehicles de la Prefectura Provincial de Trànsit de Barcelona, d …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Autorització de reserva d’espai a la via pública per obres
Aquest tràmit permet realitzar la sol·licitud d'autorització per a l'establiment d'una reserva temporal d'estacionament de vehicles amb la finalitat de facilitar les maniobres de càrrega i descàrrega …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Petició de plaça d’aparcament a la via pública per a persones amb mobilitat reduïda
Aquest tràmit permet obtenir una reserva d'estacionament de vehicles per a persones amb mobilitat reduïda. L'estacionament pot ser pròxim al seu domicili, lloc de treball o lloc d'estudi. La valides …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Permís d’ocupació de la via pública per la realització d’actes (culturals, d’oci, esportius, socials, etc.)
Aquest tràmit permet obtenir l'autorització per a la realització d'actes a la via pública de caire cultural, d'oci, esportiu, de lleure, o actes de tipus social.
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Permís de connexió d’aigües residuals a un sistema de sanejament
Aquest tràmit permet obtenir el permís per construir un conducte que recull les aigües brutes o de pluja d'una casa des del peu del baixant fins la claveguera pública.
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Llicència per tall de carrer o mudança
Aquest tràmit permet obtenir el permís municipal per a poder interrompre la circulació de vehicles d'un carrer, o efectuar una ocupació parcial de la via pública per realitzar una mudança.
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Llicència d’obres per a la instal·lació o modificació de tanques de delimitació de parcel·les
Aquest tràmit té la consideració d'obra menor i permet obtenir la llicència municipal per a la construcció o modificació de tanques.
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Petició de distintiu d’aparcament a la via pública per a persones amb mobilitat reduïda
Aquest tràmit permet obtenir un distintiu d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda. La targeta és personal i intransferible i dóna dret a aturar o estacionar el vehicle que transporta el titu …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Denuncia de disciplina urbanística
Aquest tràmit permet comunicar a l'Ajuntament possibles infraccions urbanístiques que es detectin en obres que s'estiguin realitzant al municipi.
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Certificat d’acreditació de referència cadastral
Aquest tràmit permet obtenir un certificat acreditatiu de les dades físiques, jurídiques o econòmiques que figurin als Cadastres immobiliaris rústics i urbans (referència cadastral, valor cadastral, t …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Transmissió o canvi de titularitat de llicència d’obres
Aquest tràmit permet transmetre una llicència d'obra sempre i quan els subjectes que intervenen en la transmissió de la llicència ho comuniquin per escrit a l'Ajuntament, que comprovarà si és possible …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Prórroga de licencia de obras
Aquest tràmit permet sol·licitar l'ampliació del termini establert per a l'inici de les obres que disposen de llicència o per a l'execució de les obres amb llicència que ja estiguin en curs.
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Llicència per a la instal·lació de cases prefabricades i instal·lacions similars (siguin provisionals o permanents)
Aquest tràmit té la consideració d'obra major i permet obtenir llicència corresponent per a instal·lar cases prefabricades i instal·lacions similars (siguin provisionals o permanents).
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Llicència per a la instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars
Aquest tràmit té la consideració d'obra major i permet obtenir llicència corresponent per a instal·lar hivernacles o instal·lacions similars.
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Llicència d’obres per a l’obertura, pavimentació i modificació de camins rurals
Aquest tràmit té la consideració d'obra menor i permet obtenir la llicència per la realització d'obres d'obertura de nous vials en sòl no urbanitzable, i qualsevol obra que afecti el traçat o les cara …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Llicència d’obres de construcció i edificació de nova planta
Aquest tràmit té la consideració d'obra major i permet sol·licitar la llicència per obres de construcció i d’edificació de nova planta.
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Llicència d’obres d’ampliació, reforma, modificació o rehabilitació d’edificis, construccions i instal·lacions ja existents -Obra Major-
Aquest tràmit té la consideració d'obra major i permet sol·licitar la llicència urbanística per a obres d’ampliació, reforma, modificació o rehabilitació d’edificis, construccions i instal·lacions ja …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Llicència d’enderroc o demolició total o parcial de construccions i edificacions
Aquest tràmit té la consideració d'obra menor i permet sol·licitar una llicència per enderrocar totalment o parcialment construccions.
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Llicència de parcel·lació urbanística
Aquest tràmit permet sol·licitar una llicència de parcel·lació urbanística, que consisteix en una autorització per parcel·lar, segregar o agregar finques (dividir un terreny en dues o més porcions, mo …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Devolució de fiances o dipòsits d’una llicència d’obra
Aquest tràmit permet sol·licitar la devolució de fiances o dipòsits que l'Ajuntament estableix en el moment de la concessió d’una llicència d'obres. Aquests dipòsits són retinguts mentre dura l’obra i …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Permis i Comunicació d’inici d’obres de les companyies de serveis
Aquest tràmit permet demanar la sol·licitud per fer les obres necessaries per donar els diferents subministraments de les companyies de serveis.
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Assabentat d’obres
Aquest tràmit permet la comunicació prèvia, per part dels ciutadans i ciutadanes, de l'inici de petites obres, per tal que l'Administració en tingui coneixement. Aquest tràmit s'aplica a les obres pe …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Petició d’informació gràfica del territori
Aquest tràmit permet fer la sol·licitud de còpies de plànols topogràfics, urbanístics i parcel·laris a escala.
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Al·legacions a una sanció de trànsit
Aquest tràmit permet: A) presentar ESCRIT D'AL·LEGACIONS contra una denúncia de butlleti municipal relativa infracció de circulació de trànsit o de zona blava B) presentar un RECURS DE REPOSICIO con …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Duplicat de rebut o d’avís de pagament de tribut
Aquest tràmit permet la sol·licitud d'un duplicat de l'avís de pagament per pagar els impostos i les taxes municipals,gestionat directament per l'Ajuntament ; o bé fer la sol·licitud de l'emissió d'un …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Recuperació de vehicle retirat per la grua municipal
Aquest tràmit permet la recuperació d'un vehicle que hagi estat retirat per la grua municipal.
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Pagament d’impostos, taxes i preus públics municipals
Aquest tràmit permet: - Fer efectiu el pagament d'impostos, taxes i preus públics durant el termini voluntari de pagament que indica el propi document cobrador. Els impostos, taxes o preus públics que …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Pagament de sancions per infraccions de l’ordenança de civisme
Aquest tràmit consisteix en fer efectiu l'import de la sanció. El pagament voluntari implica la finalització del procediment, sense perjudici de poder interposar els recursos corresponents.
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Modificació de dades tributàries municipals
Aquest tràmit permet sol·licitar la modificació o correcció de les dades d'un tribut com ara nom, adreça i/o altres.
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Fraccionaments i/o ajornaments sobre impostos, taxes i preus públics
Aquest tràmit permet sol·licitar un ajornament (ampliació del termini de pagament) o un fraccionament (pagament de la quantitat pendent en diversos terminis) del pagament de tributs municipals (impos …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Domiciliació d’impostos i taxes municipals
Aquest tràmit permet demanar la domiciliació bancària del pagament d'impostos i taxes municipals, canviar la domiciliació o donar-la de baixa. Alguns dels tributs que es poden domiciliar són: - Impost …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Devolució d’ingressos indeguts
Aquest tràmit permet sol·licitar la devolució dels ingressos indeguts realitzats en motiu de les obligacions tributàries o del pagament de sancions. Així mateix, quan la persona obligada consideri que …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Presentació de factures de proveïdors
Aquest tràmit permet als proveïdors de l'Ajuntament que hagin lliurat un bé, un subministrament o un servei, presentar la corresponent factura al Registre. Els proveïdors de l'Ajuntament poden presen …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Llicència d’ocupació de la via pública per al rodatge de pel·lícules, espots o similars
Aquest tràmit permet obtenir el permís municipal per a ocupar la via pública amb la finalitat de rodar o gravar escenes en un punt determinat del municipi.
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Transmissió de la concessió de dret funerari
Aquest tràmit permet sol·licitar el canvi de titularitat (és a dir, la transmissió) de la concessió del dret funerari sobre un nínxol, columbari o construcció funerària similar al cementiri municipal, …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Retrocessió o renúncia de la concessió de dret funerari
Aquest tràmit permet renunciar a una concessió de dret funerari d'aquelles sepultures que no continguin cadàvers o restes, o bé aquelles en les que faci més de dos anys que no s'hi hagin produït inhum …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Petició de concessió de dret funerari
Aquest tràmit permet sol·licitar la concessió de dret funerari sobre un nínxol, columbari o construcció funerària similar al cementiri municipal, el qual serà atorgat i reconegut per l'Ajuntament, d'a …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Duplicat de títol de dret funerari
Aquest tràmit permet sol·licitar l'expedició d'un duplicat d'un títol de dret funerari sobre un nínxol, columbari o construcció funerària similar al cementiri municipal, per sostracció, pèrdua o deter …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Designació de beneficiaris/àries d’un dret funerari
Aquest tràmit permet a la persona titular del dret funerari sobre una sepultura, designar les persones que, en el moment de la defunció d'aquest, esdevindran beneficiàries del dret.
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Trasllat de despulles dins o fora del cementiri municipi
Aquest tràmit permet sol·licitar el trasllat del cadàver o les restes cadavèriques a l'interior del cementiri o bé a un altre cementiri d'un altre terme municipal, sigui dins de la província, de l'Est …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Petició d’inhumació de despulles al cementiri municipal
Aquest tràmit permet sol·licitar l'enterrament (inhumació) després d'una defunció al cementiri municipal. Aquesta és una gestió que poden fer els familiars de la persona difunta, però que normalment r …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Col·locació de gravats, làpides i altres elements al nínxol
Aquest tràmit permet sol·licitar el permís que correspongui per a realitzar tasques de reforma, decoració, reparació, conservació o bé col·locar accessoris a les sepultures del cementiri municipal. …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Petició de control de plagues (insectes, aus, etc.)
Aquest tràmit permet comunicar un problema de rates, ratolins, escarabats, abelles, vespes o altres insectes a un espai públic (carrers, places, jardins, camins, etc.) i demandar que l'ajuntament actu …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Denúncia sanitària
Aquest tràmit permet presentar a l'Ajuntament una denúncia, reclamació o incidència relacionada amb les condicions de seguretat de l'activitat alimentària d'un establiment, entesa com a la producció, …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Modificació / baixa en el cens municipal d’animals de companyia
Aquest tràmit permet modificar les dades d'un animal registrat al cens d'animals domèstics del municipi (canvi d'adreça dins el mateix municipi, canvi de propietat, etc.) o bé donar-lo de baixa (per c …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Alta en el cens municipal d’animals de companyia
Aquest tràmit permet inscriure al cens els animals de companyia que resideixen al municipi, el qual és una obligació dels seus propietaris. El registre censal de l'animal s'ha de completar mitjançant …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Llicència per la tinença o conducció de gossos potencialment perillosos
Aquest tràmit permet sol·licitar la llicència per a la tinença i conducció en espais públics d’un gos considerat potencialment perillós (1 llicència per cada propietari/conductor i gos) i que s'ha de …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Llicència per a la tala de masses arbòries, de vegetació arbustiva o d’arbres aïllats
Aquest tràmit té la consideració d'obra menor i permet demanar la llicència urbanística per a talar masses arbòries, vegetació arbustiva o arbres aïllats, amb l'excepció de: - treballs de neteja, des …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Autorització sanitària de funcionament per a piscines d’ús públic
Aquest tràmit permet sol·licitar l’autorització sanitària que es requereix legalment en els expedients de construcció i reforma de piscines d'ús públic, tant de titularitat pública com privada, que s' …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Petició d’informació mediambiental
Aquest tràmit permet sol·licitar i accedir a la informació ambiental que obri en poder de les autoritats públiques o d'altres entitats en el seu nom, en els termes previstos en la normativa vigent. …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Recollida de mobles i andròmines
Aquest tràmit permet sol·licitar el servei destinat a la recollida de mobles, fustes i trastos vells al carrer, complint les condicions que fixi l'Ajuntament.
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Duplicat de la placa identificativa dels cens d’animals de companyia
Aquest tràmit permet sol·licitar un duplicat de la placa identificativa del cens d'animals domèstics per pèrdua o deteriorament de l'original.
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Comunicació d’animals perduts o abandonatas a la via pública
Aquest tràmit permet sol·licitar a l'Ajuntament el servei de recollida d'animals abandonats que es trobin a la via pública.
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Permís d’armes d’aire o gas comprimit (4a categoria) i armes utilitzables en activitats lúdico-esportives (airsoft i paintball)
Aquest tràmit permet obtenir la targeta que autoritza l'ús i tinença d’armes d'aire o gas comprimit i les utilitzades en activitats lúdico-esportives de airsoft i paintball. És a dir, armes de 4a cate …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Inscripció a cursos, tallers i activitats d’estiu
Aquest tràmit permet inscriure's a alguna de les activitats, cursos, tallers o casals que organitza l'Ajuntament.
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Preinscripció i matriculació a l’escola municipal de música
Aquest tràmit permet iniciar el procés de preinscripció i matriculació a l'escola municipal de música
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Preinscripció i matriculació a la llar d’infants
Aquest tràmit permet iniciar el procés de preinscripció i matriculació d'alumnes de 0 a 3 anys a les llars d'infants públiques i privades subvencionades.
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Petició del servei de teleassistència domiciliària
El Servei de Teleassistència és un servei preventiu que ofereix suport personal per continuar viivent en l'entorn habitual amb seguretat, possibilitant que les persones usuàries puguin ser ateses de …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Petició del servei d’atenció domiciliària
Aquest tràmit permet accedir a un servei d'atenció domiciliària, que consisteix en un conjunt d'activitats adreçades a les persones i les famílies que tenen dificultats per a la realització de les act …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Informació per a iniciar tràmits de serveis socials i benestar social de totes les administracions (pre-tràmit)
Aquest tràmit permet demanar cita amb el/la Treballador/a social de l'Ajuntament per tal de demanar assessorament o iniciar la sol·licitud de tràmits de serveis socials i benestar social de qualsevol …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Reclamació d’objectes i/o documents perduts
El tràmit permet reclamar un objecte o document perdut.
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Quejas y sugerencias
Aquest tràmit us permet presentar la queixa o suggeriment que considereu oportuns sobre un servei, una actuació o una decisió municipal, així com les idees que ajudin a millorar el servei de l'organit …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Al·legacions i recursos en procediments sancionadors per infraccions regulades a les Ordenances municipals
Aquest tràmit permet: A) presentar ESCRIT D'AL·LEGACIONS contra una denúncia de butlleti municipal relativa infracció regulada a l'ordenança de convivència vilatana B) presentar un RECURS DE REPOSIC …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Petició de casament civil
Aquest tràmit és el procediment previ a la celebració del matrimoni, mitjançant el qual els contraents acrediten, en expedient tramitat segons la legislació del Registre Civil, que reuneixen els requi …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Modificació al Padró Municipal d’Habitants
Aquest tràmit permet el canvi del domicili dins del mateix municipi i que consta com a residencia efectiva al Padró Municipal d’Habitants, així com l’actualització o la rectificació de les dades perso …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Modificació/ baixa en el registre municipal d’unions estables de parella
Aquest tràmit permet obtenir el document acreditatiu d'haver fet baixa al registre municipal d'unions estables de parella o bé modificar les dades que consten en aquest registre, per no correspondre's …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Alta en el registre municipal d’unions estables de parella
Aquest tràmit us permet fer la inscripció en el registre municipal d'unions estables de parella, que recull les unions no matrimonials de convivència estable entre dues persones siguin o no del mateix …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Informe municipal d’arrelament social
Aquest tràmit permet obtenir l'informe que acredita els supòsits de l’arrelament social de la persona estrangera no comunitària (i/o dels altres membres de la seva unitat familiar i/o de convivència) …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Certificat de béns
Aquest tràmit permet obtenir el certificat que acredita els béns que posseeix la persona interessada al municipi i els conceptes pels quals tributa a l'Administració municipal. Per a la seva elaboraci …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Petició de l’identificador digital
Aquest tràmit permet obtenir un certificat digital, el document electrònic que associa unes dades de signatura a la identitat d'una persona física o jurídica, amb valor legal. La signatura electrònica …
Ver más
Com fer-ho
Petició de cessió o lloguer de material, infrastructures i instal·lacions municipals
Aquest tràmit permet demanar la cessió d'ús o el lloguer d'instal·lacions, infrastructures o de materials de titularitat municipal per a ser utilitzades per entitats, empreses i particulars que ho sol …
Ver más
Com fer-ho
instancia genérica
Aquest tràmit permet presentar una sol·licitud a l'Ajuntament quan no existeixi un tràmit específic que s'adapti a la vostra necessitat.
Ver más
Com fer-ho
Endós de factures i/o certificacions d’obra
Aquest tràmit permet al posseïdor d'un document de crèdit aprovat per l'Ajuntament (una factura o certificació d'obres) comunicar a l'Ajuntament per a què faci el pagament a una tercera persona.
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Consulta de documentació a l’Arxiu Municipal
Aquest tràmit permet la consulta i la reproducció de la documentació (no sotmesa a restriccions d'accés) que es troba a l'Arxiu Municipal: documentació administrativa de l’Ajuntament, documentació his …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Cita amb càrrec electe o tècnic/a municipal
Aquest tràmit permet demanar una cita per ser atesos per un càrrec electe o per personal tècnic municipal.
Ver más
Com fer-ho
Informe d’incendis relacionats amb llicències d’obres majors i menors
Aquest tràmit permet sol·licitar a l'Ajuntament el control administratiu de prevenció i seguretat en matèria d'incendis, depenent del risc associat a l'activitat o a l'ús que s'hi exerceix en els esta …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Llicència d’elemets publicitaris
Aquest tràmit té la consideració d'obra menor i permet sol·licitar una llicència per la col·locació d'objectes publicitaris que s'emplacin a la via pública o siguin perceptibles des de la mateixa. …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Llicència de legalització
Aquest tràmit té la consideració d'obra major i permet sol·licitar la llicència per les obres efectuades amb anterioritat i sense la preceptiva llicència municipal o sense ajustar-se a les condicions …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Certificat d’antiguitat i legalitat
Aquest tràmit permet certificar l’antiguitat de l’edificació existent en una finca segons les dades que disposa aquest Ajuntament. Aquestes dades corresponen a les llicències d’obres sol·licitades pel …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Renovació de llicència d’ocupació de la via pública amb terrasses d’establiments
Renovació d'una llicència ja concedida d'ocupació de via pública amb terrassa
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Recurs de reposició contra liquidacions tributàries
Es pot interposar recurs de reposició contra els d’aplicació i efectivitat dels tributs locals, i contra la resta d’ingressos de dret públic de l’Ajuntament.
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Bonificació de la taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme
Aquest tràmit permet demanar la bonificació de la taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme. 1.- Bonificació del 10% per les obres de nova planta o reforma …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Bonificació de la taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa de l’activitat dels ciutadans i les empreses en ser sotmesos prèviament a la llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, i pels informes previs i controls reglam
Aquest tràmit permet demanar la bonificació de la taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses en ser sotmesos prèviament a llicència, c …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Inscripció a la fira de la Candelera
Per tal de participar com a expositor a la Fira és requisit indispensable formalitzar la sol·licitud d’inscripció i posteriorment formalitzar el contracte d’expositor. L'organització es reserva el d …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Sol·licitud d’ús de materials de la deixalleria
Aquest tràmit permet sol·licitar algun tipus de residu ( que no siguin residus especials/perillosos) de la deixalleria municipal, en bon estat, per tal de reutilitzar-los.
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Autorització o comunicació per encendre foc
En el període comprès entre el 15 de març de març a el 15 d'octubre aquest tràmit permet sol·licitar l'autorització que expedeix el Departament competent en matèria de medi ambient de la Generalitat d …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Sol·licitud informes d’actuació de la guàrdia urbana
Per sol·licitar copia dels informes en els que ha actuat el servei de la Guàrdia Urbana.
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Sol·licitud de serveis especials guàrdia urbana
Per sol·licitar la prestació del servei singular de regulació i control de tràfic urbà d'un agent de la guàrdia urbana
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Llicència d’obres de modificació, reforma o rehabilitació d’edificis, construccions i instal·lacions ja existents –Obra Menor-
Aquest tràmit té la consideració d’obra menor i permet obtenir la llicència per la realització d’obres de modificació, reforma o rehabilitació d'edificis, construccions i instal·lacions ja existents, …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Comunicació de les fases d’execució d’una obra i sol·licitud d’inspecció
Aquest tràmit consisteix en la comunicació a l'Ajuntament de les diferents fases d'execució de les obres per part del titular d'una llicència d'obres majors. A nivell general, les fases d'execució d' …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Comunicació de primera ocupació i retorn d’avals
Aquest tràmit permet la primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions. Simultàniament s'acordarà el retorn dels avals dipositats.
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Exercici del dret d’oposició (LOPD)
Aquest tràmit us permet sol·licitar que no es tractin les seves dades personals o, es cessi el seu tractament, si aquest s'hagués iniciat anteriorment. Aquest dret es pot exercir en els casos següents …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Exercici del dret de rectificació (LOPD)
Aquest tràmit us permet sol·licitar la rectificació de les seves dades personals quan siguin inexactes o incompletes. La sol·licitud de rectificació l'interessat haurà d'indicar la dada o les dades er …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Llicència d’instal·lació de grues-torre
Aquest tràmit té la consideració d'obra menor i permet obtenir el permís municipal per la instal·lació de grua-torre.
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Llicència per als moviments de terra i per a les obres de desmuntatge o explanació en qualsevol classe de sòl
Aquest tràmit té la consideració d'obra menor i permet sol·licitar una llicència per efectuar qualsevol moviment de terres que representi una alteració substancial de la topografia existent, exceptuan …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Exercici del dret de cancel·lació (LOPD)
Aquest tràmit us permet sol·licitar la supressió de les dades que resultin inadequades o excessives incloses als fitxers de l'Ajuntament. La sol·licitud de cancel·lació haurà d'indicar les dades a què …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Exercici del dret d’accés (LOPD)
Aquest tràmit us permet sol·licitar i obtenir informació sobre si les vostres dades de caràcter personal, incloses als fitxers de l'Ajuntament, estan sent objecte de tractament, amb quina finalitat i …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Alta, baixa o modificació de la llicència de gual o contragual
Aquest tràmit permet fer les gestions de la llicència de gual (sol·licitud d'alta de llicència, modificació, baixa i canvi de placa ) que autoritza la utilització privativa o aprofitament especial qu …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Sol·licitud de bucs d’assaig
Aquest tràmit permet sol·licitar l'ús de bucs d'assaig per a fer pràctiques i assajos musicals i escènics de petit format. Els espais estan degudament sonoritats, tot i això es demana un ús responsabl …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Expedició de certificats, còpies o duplicats
Aquest tràmit permet: - Obtenir la còpia de documents que formen part d'un expedient administratiu. - Obtenir el certificat que acredita l'existència de l’acte obtingut per silenci administratiu, é …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Inscripció a una oferta de treball
Aquest tràmit permet demanar la inscripció a una oferta de treball.
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Sol·licitud d’ajut a l’accés a la piscina municipal
Aquest tràmit permet demanar un ajut econòmic per a persones amb discapacitat per a l'accés a la piscina municipal.
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Sol·licitud d’ajut al pagament de l’IBI
Es tracta d' un ajut econòmic per unitats famílies amb situació econòmica de vulnerabilitat per poder assumir les obligacions tributàries derivades de l’ Impost sobre Béns immobles (IBI) de naturalesa …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Sol·licitud d’ajuts al pagament dels rebuts de l’aigua i exempciçó de la taxa escombraries
Aquest tràmit permet demanar un ajut d'aigua i escombraries adreçat a jubilats i/o pensionistes.
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Sol.licitud i justificació de suport tècnic i econòmic per les associacions comercials
L’Ajuntament de Molins de Rei, a través del departament de Fira, Comerç, Consum i Turisme de l’Àrea de Desenvolupament i Promoció Estratègica Local, participa i col·labora en la promoció i dinamitzaci …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Sol.licitud instal.lació enllumenat Nadal
Amb motiu de les festes nadalenques, els representants a nivell comercial, en col•laboració amb l’Ajuntament, instal•len l’enllumenat de Nadal.
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Pre-inscripció cursos FOC
Aquest tràmit permet fer la pre inscripció als diferents cursos de formació ocupacional que es realitzen al Centre d'Ocupació i Serveis a les Empreses "Joan N. Garcia Nieto".
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Pre-inscripció cursos SEFED
Aquest tràmit permet als ciutadans inscriure's al programa SEFED, simulació d'empreses amb finalitats educatives
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Inscripció o actualització de dades usuari del Servei d’Orientació Laboral
La inscripció al Servei d'Orientació Laboral o l'actualització de dades és pas inprescindible per poder utilitzar els serveis d'orientació i ajuda a la recerca de feina.
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Comunicació prèvia d’habitatges d’ús turístic
Aquest tràmit té per finalitat realitzar la corresponent comunicació prèvia per a destinar un habitatge a l'ús turístic davant l’ajuntament competent. S'entén com a habitatge d'ús turístic aquell qu …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Declaración responsable de apertura
És el règim d'intervenció pel qual la persona interessada declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a l'exercici d'una activitat, que dis …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Consulta prèvia de classificació de l’activitat
És el procediment administratiu a través del qual les persones o empreses que pretenen realitzar una activitat, poden adreçar-se a l'ajuntament per realitzar la consulta sobre la classificació d'aques …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Comunicació prèvia municipal d’establiments fixos oberts al públic d’espectacles públics i activitats recreatives ordinàries.
És el règim d’intervenció a través del qual la persona o empresa que vol posar funcionament un establiment fix obert al públic, d’espectacles públics o activitats recreatives ordinàries, ho posa en co …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Comunicació prèvia municipal per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari
És el règim d’intervenció a través del qual la persona o empresa que vol realitzar un espectacle públic o activitat recreativa de caràcter extraordinari, ho posa en coneixement de l’Ajuntament i acomp …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Comunicació prèvia d’activitats innocues
És el règim d'intervenció a través del qual les persones o empreses titulars d'una activitat, posen en coneixement de l'ajuntament fets o elements relatius a l'inici d'una activitat sota la seva respo …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Llicència ambiental
Estan sotmeses al règim de llicència ambiental municipal les activitats ubicades en un mateix centre o en un mateix establiment i que pertanyen a la mateixa persona o empresa titulars, que es relacion …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Comunicació prèvia de modificació no substancial d’una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient.
És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l’Ajuntament que procedeix a realitzar-hi una m …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Comunicació prèvia de modificació no substancial d’un establiment i/o d’un espectacle o activitat recreativa
És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l’Ajuntament que procedeix a realitzar-hi una m …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Comunicació de transmissió de llicència o dels efectes d’una comunicació prèvia.
És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l’Ajuntament que transmet el corresponent títol …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Comunicació de baixa d’una activitat econòmica
Aquest tràmit permet comunicar a l'Ajuntament el cessament d'una activitat temporalment o definitivament. En la comunicació, la persona titular de l'activitat ha d'acreditar que ha pres les mesures n …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Certificat de l’acte comprovació en matèria d’incendis
Aquest tràmit permet obtenir el certificat de l'acte de comprovació en matèria de prevenció d'incendis que es presenta conjuntament amb la documentació a presentar la comunicació prèvia d'una activita …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Comunicació prèvia municipal d’establiments no permanents desmuntables
És el règim d’intervenció a través del qual les persones o empreses interessades en l’obertura d’un establiment no permanent desmuntable, han de posar en coneixement de l’ajuntament els requisits o el …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Informe preceptiu de prevenció i seguretat en matèria de incendis
Aquest tràmit permet sol·licitar l'informe en matèria de prevenció d'incendis que s'ha de demanar amb anterioritat a la presentació de la comunicació prèvia d'una activitat, quan aquesta estigui inclo …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Llicència d’ocupació de la via pública amb terrasses d’establiments
Aquest tràmit permet obtenir la llicència que autoritza l'ocupació de la via pública per part d'establiments, per exemple, terrasses de bar o restaurant (taules, cadires, para-sols, estufes de gas, et …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Llicència d’ocupació de la via pública per a quioscs, casetes o parades (xurreries, gelateries, etc.)
Aquest tràmit permet obtenir el permís d'ocupació de la via pública per a la instal·lació d'un quiosc, caseta o parada, etc.
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Llicència d’ocupació de la via pública per instal·lacions temporals de fires, atraccions i circs
Aquest tràmit permet sol·licitar la llicència temporal per a l'ocupació temporal de la via pública amb fires, atraccions i circs.
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Llicència d’ocupació de la via pública amb bastides i d’altres elements estructurals
Aquest tràmit permet obtenir el permís municipal per a l'ocupació de la via pública mitjançant la instal·lació de bastides o elements anàlegs (com per exemple plataformes elevadores). Caldrà diposita …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Petició de comandaments a distància per a zones d’accés limitat
Aquest tràmit permet l'obtenció d'un comandament a distància per accionar les pilones dels carrers amb restriccions horàries de circulació.
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Cessió de senyals per prohibir parar i estacionar
Aquest tràmit permet a aquelles persones que necessiten reservar un espai a la via pública, per obres o mudances, disposar de senyals per tal de fer una reserva d'espai a la via pública, previ pagamen …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Petició de zona de càrrega i descàrrega per a establiments comercials
Aquest tràmit permet sol·licitar una zona reservada a càrrega i descàrrega per a vehicles destinats al transport de mercaderies, quan les condicions dels locals comercials o industrials no permetin fe …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Llicència d’ocupació temporal de la via pública per obres
Aquest tràmit permet realitzar la sol.licitud d'autorització per a l'ocupació temporal de la via pública amb motiu de la realització d'obres amb: - runes en sac i/o en contenidors (model instància no …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Concessió d’establiments, de magatzem i/o de plaça d’aparcament del Mercat Municipal
És el procediment a través del qual l’Ajuntament atorgarà concessions administratives de domini públic dels establiments al Mercat Municipal, l’objecte de la qual és el dret a ocupar amb caràcter excl …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Canvi de denominació o d’activitat de concessió d’establiment del Mercat Municipal
Procediment administratiu mitjançant el qual es tramita el canvi de denominació o activitat d’una concessió administrativa del Mercat Municipal. El canvi de denominació es podrà autoritzar, prèvia ins …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Llicència d’ocupació de la via pública per parada de venda de material pirotècnic
Aquest tràmit permet obtenir la llicència per a poder vendre articles de pirotècnia en parades provisionals al carrer.
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Llicència municipal d’establiments fixos oberts al públic d’espectacles públics i activitats recreatives ordinàries.
Estan sotmeses al règim de llicència d’establiments fixos oberts al públic d’espectacles públics i activitats recreatives ordinàries els següents: 1. Bars musicals amb un aforament superior a 150 pers …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Llicència municipal d’establiments oberts al públic de règim especial
És el règim d’intervenció municipal al qual se subjecta l’obertura d’un establiment públic de règim especial. Aquesta llicència l’atorguen, amb informe vinculant previ de la Generalitat, els ajuntamen …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Llicència municipal per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari
És el règim d’intervenció municipal al qual, els municipis de més de 50.000 habitants, subjecten l’exercici d’espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari. Se sotmeten a aqu …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Permís o renovació del permís d’abocament d’aigües residuals per empreses instal·lades al municipi
Aquest tràmit permet obtenir o renovar el permís que faculta als usuaris/usuàries no domèstics per realitzar abocaments d'aigües residuals als sistemes públics de sanejament en les condicions que s'hi …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Comunicació prèvia ambiental d’activitats incloses a l’annex III de la LPCAA
És el règim d'intervenció a través del qual les persones o empreses titulars d'una activitat, posen en coneixement de l'ajuntament fets o elements relatius a l'inici d'una activitat sota la seva respo …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Comunicació prèvia d’obertura i ús de centres de culte
Aquest tràmit permet a les persones físiques o jurídiques comunicar a l'ajuntament l'obertura de centres de culte, tant de titularitat pública com privada, que tinguin per finalitat la realització con …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Acte de control d’activitats (inicial i periòdic)
Aquest tràmit permet sol·licitar l'acta de control incial o periòdica d'activitats o bé presentar l'acta de comprovació favorable en cas que l'hagi realitzat una Entitat Ambiental de Control.
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Denúncia mediambiental (incompliments d’horaris de locals nocturns, excés de soroll, etc.)
Aquest tràmit permet comunicar a l'Ajuntament una incidència que pot constituir una presumpta infracció de la disciplina ambiental i activitats.
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Regularització d’un centre de culte ja existents en la data d’entrada en vigor de la Llei 16/2009
Regularització d'un centre de culte ja existent en la data d'entrada en vigor de la Llei 16/2009
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Declaració responsable per a establiments d’allotjament turístic
Aquest tràmit té per finalitat realitzar la corresponent declaració responsable necessària per a iniciar l'activitat d'un establiment d'allotjament turistic. S'entenen com a establiments d'alotjamen …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Sol·licitud de personal per empreses
Aquest tràmit permet accedir a la preselecció de candidats de les borses de treball de l’Oficina d’Atenció l’Empresa de l’Ajuntament de Molins de Rei.
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Autorització d’ús de la imatge corporativa de l’Ajuntament
Aquest tràmit permet sol·licitar l'autorització per a la utilització de la simbologia o imatge corporativa de l'Ajuntament de Molins de Rei. Aquesta imatge no podrà ser utilitzada per la persona sol·l …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Inscripció al servei de creació d’empreses
Aquest tràmit permet accedir al Servei de creació d'empreses de l'Ajuntament de Molins de Rei que ofereix informació, orientació, assessorament personalitzat, formació, tramitació de la creació de l’e …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Alta, modificació o baixa activitat ENLAIRA’T
El tràmit de l’alta a l’Activitat ENLAIRA’T permet accedir a una activitat que posa a disposició de les empreses la domiciliació en el Centre de Serveis a les Empreses "Joan N. García Nieto" ubicat a …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Certificat i volant d’empadronament
Aquest tràmit permet obtenir el document que informa (en el cas del volant) o certifica fefaentment (en el cas del certificat) l'empadronament de: a) una persona en un domicili (ja sigui actual o h …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Renovació/confirmació de l’empadronament per a persones estrangeres
Aquest tràmit permet: a) La renovació de l'empadronament a les persones estrangeres no comunitàries amb autorització de residència temporal. La inscripció al Padró Municipal d’Habitants és objecte de …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Traspás de concessió d’establiment, de magatzem i/o de plaça d’aparcament del Mercat Municipal
Procediment administratiu a través del qual es sol•licita el canvi de titularitat de la concessió administrativa d’establiment del Mercat Municipal, realitzat entre persones físiques, entre persones j …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Alta, baixa o modificació del registre municipal d’entitats i associacions ciutadanes
Aquest tràmit permet a les entitats i associacions del municipi demanar la inscripció al registre municipal d'entitats i associacions ciutadanes o bé notificar a aquest registre les modificacions prod …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Baixa al Padró Municipal d’Habitants
Aquest tràmit, que té caràcter extraordinari i urgent quan el sol·licita una persona interessada, permet la baixa al Padró Municipal d’Habitants en cas de defuncions i de canvis de residència cap a un …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Renúncia a la concessió d’establiment, magatzem i/o plaça d’aparcament del Mercat Municpal
Procediment administratiu a través del qual es tramita la renúncia expressa i voluntària del/de la titular de la concessió administrativa d’un establiment del Mercat Municipal. Amb la renúncia, l’Aju …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Alta al Padró Municipal d’Habitants
Aquest tràmit permet inscriure’s al Padró Municipal d’Habitants, que és el registre administratiu on consten les persones que resideixen al municipi. Totes les persones que fixin el seu domicili al m …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Ús de la sala Punt de Comerç
Procediment administratiu mitjançant el qual es sol·licita la utilització de l’espai Sala Punt de Comerç. La Sala Punt Comerç és un espai polivalent ubicat al Mercat Municipal de Molins de Rei habilit …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Autorització d’espai de promoció comercial al Mercat Municipal, al Mercat de Venda no Sedentària o a la via pública
Procediment administratiu a través del qual es sol•licita la instal•lació d’estands per a empreses exteriors al Mercat, prèvia autorització municipal, per a la realització d’activitats de promoció com …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Renovació llicència de venda no sedentària
Procediment administratiu a través del qual es sol•licita la renovació de la llicència de venda no sedentària. Aquesta llicència es concedeix per un termini anual, de manera que ha de ser renovada en …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Canvi de denominació o d’activitat de la llicència de venda no sedentària
Procediment administratiu a través del qual es podrà autoritzar, prèvia instància de la persona interessada, el canvi de denominació o d’activitat per a una llicència de venda no sedentària. Per tal …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Baixa de llicència de venda no sedentària
Procediment administratiu mitjançant el qual es tramita la renúncia expressa i voluntària del titular de la llicència de venda no sedentària d’un lloc de venda als Encants. Tanmateix, l’Ajuntament en …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Modificació d’ubicació de parada de venda no sedentària
Tràmit mitjançant el qual es sol•licita a l’Ajuntament el trasllat d’un lloc a un altre d’una parada del mercat d’Encants. Les sol•licituds de modificació de lloc presentades per les persones titular …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Modificació de metratge de parada de venda no sedentària
Procediment administratiu mitjançant el qual, la persona titular d’una llicència de venda no sedentària, sol•licita autorització administrativa per tal de modificar, ampliant o disminuint, el metratge …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Inscripció d’expositors altres fires comercials
Per tal de participar com a expositor a una fira és requisit indispensable formalitzar la sol•licitud d’inscripció i posteriorment formalitzar el contracte d’expositor. L'organització es reserva el dr …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Reclamació o denúncia de consum (OMIC)
Aquest tràmit és una petició que fa una persona consumidora o usuària a una empresa, establiment mercantil o a un professional, per obtenir la reparació d'un dany, la prestació d'un servei de manera c …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Sol·licitud nova llicència de venda no sedentària
Aquest tràmit dóna dret a ocupar de manera privativa i amb caràcter exclusiu una de les parades del/s mercat/s municipal/s. Autorització municipal per a l’exercici d’activitats comercials fora d’estab …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Canvi de titularitat de llicència de venda no sedentària
Aquest tràmit permet transmetre la titularitat de la concessió per a l'explotació d'una activitat comercial dins del mercat municipal per: - acte "inter vivos" (en vida del titular) - acte "mortis ca …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Aprovació del calendari anual del Mercat Municipal
Procediment administratiu mitjançant el qual l’Ajuntament estableix, de comú acord amb l’Associació de Venedors, un calendari de treball i de vacances, amb caràcter anual, obligatori per a tots els es …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Modificació excepcional dels horaris comercials del Mercat Municipal
Procediment administratiu mitjançant el qual es sol•licita la modificació excepcional dels horaris comercials del Mercat Municipal, atenent a raons d’interès públic, per part de l’Ajuntament, que haur …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Obertura de l’equipament del Mercat Municpal fora de l’horari habitual
Procediment administratiu a través del qual es sol•licita, a petició de la persona concessionària, que els accessos al Mercat es realitzin fora dels horaris establerts. Per garantir la seguretat del …
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment
Sol·licitud del passi metropolità de transport per a majors de 65 anys i discapacitats
Sistema de tarifació social (Passi Metropolità de Transports) per a persones majors de 65 anys i/o persones amb discapacitats.
Ver más
Com fer-ho
 • Presencialment

{The title}

Dirección:
Horaris:
Email:
Pagina web: