Arnau Pedrol Vila

Cargo: Regidor
Indemnizaciones por asistencia efectiva a los plenos: 380 Euros brutos por asistencia a cada pleno, con un máximo de 12 llenos.
Indemnizaciones por asistencia efectiva a la junta de portavoces: 95 Euros brutos por asistencia a cada junta de portavoces, con un máximo de 12 juntas de portavoz.

Trayectoria profesional y política

Exalumne de l’Escola Estel i de l’institut Bernat el Ferrer.

Graduat en Ciències Polítiques i de l’Administració amb menció de Política Comparada per la
Universitat de Barcelona.

Estudiant del Màster Gestió de la Comunicació Política y Electoral per la Universitat Autònoma
de Barcelona.

Monitor en lleure

Entrenador d’atletisme a l’actual Club Atletisme Molins entre els anys 2012-2018. Monitor d’atletisme al Casal d’Atletisme a Kinobs a Barcelona el 2018. Treballador de Decathlon des d’Octubre de 2018.

Col·laborador de la secció local d’Esquerra Republicana de Catalunya a Molins des de 2016. Militant del Jovent republicà i d’Esquerra Republicana de Catalunya y candidat a la llista de les eleccions de 2019. He participat a diferents moviments socials de la vila així com a les diferents iniciatives Independentistes de Molins.

Declaración de bienes patrimoniales

1.- Datos del declarante
Nom i cognoms: Arnau Pedrol Vila

2.- Cargo
regidor

3.- Tipo de declaración
Inicial (declaración de la toma de posesión del cargo)

4.- Relación de bienes patrimoniales
4.1.- Patrimonio inmobiliario

  • Tipus d’habitatge, aparcament, local… i % de la propietat (en cas de titularitat compartida): 
  • Títol i any d’adquisició: 
  • Valor cadastral (de la part de la propietat del declarant): 
  • Càrregues o gravàmens (de la part de la propietat del declarant) (especificar import pendent): 

4.1.- Patrimonio mobiliario - vehículos
Marca i model:  Honda SH 125
Any d’adquisició:  08/07/2020

4.2.- Patrimonio mobiliario - Depósitos, valores y otros

  • Dipòsits en compte corrent o estalvi (part del capital de la propietat del declarant. Indicar saldo mitjà de l’últim any): Saldo mitjà del compte corrent 5.746 €
  • Deuda pública, valores .... (Parte del capital de la propiedad del declarante): -
  • Accions i participacions (part del capital de la propietat del declarant, en el moment de fer la declaració): Accions de Decathlon per valor de 1071,00€
  • Otros bienes y derechos de valor unitario superior a 18.000 Euros (embarcaciones ,. aeronaves, joyas ...): -

Data de la declaració:  19 d’octubre de 2021

 

Aplicación del Código de Conducta del Ayuntamiento de Molins de Rei

Información relativa a la aceptación de regalos, invitaciones para comidas o eventos y pagos de viajes, desplazamientos y alojamientos de acuerdo con el punto 5 del Código de Conducta de los altos cargos del Ayuntamiento de Molins de Rei aprobado por el Pleno Ayuntamiento de fecha 22 de febrero de 2018.

A data 19 d’octubre de 2021, manifesta que no te cap fet declarable en relació al punt 5 del Codi de Conducta.