Ana María Aroca de Maya

Cargo: Concejal
Indemnizaciones por asistencia efectiva a los plenos: 380 Euros brutos por asistencia a cada pleno, con un máximo de 12 llenos.
Indemnizaciones por asistencia efectiva a la junta de portavoces: 95 Euros brutos por asistencia a cada junta de portavoces, con un máximo de 12 juntas de portavoz.

Trayectoria profesional y política

 • Sóc llicenciada en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat d’Alacant, tinc el màster de Governs Locals per la Universitat Autònoma de Barcelona, i els postgraus en Hisendes Autonòmiques i Locals i en Hisenda Local: Gestió Econòmica Avançada per la Universitat de Barcelona.
 • Sóc funcionària a l’Ajuntament de Barcelona, on treballo de tècnica superior de gestió a la Direcció de Serveis d’Empreses, Consorcis i Fundacions a la Gerència de Presidència i Economia. Anteriorment també he treballat a l’Ajuntament de Cervelló, al de Pallejà i al de Rubí, al Consell Comarcal del Vallès Occidental i al Banc Popular.
 • La meva trajectòria política va començar l’any 2015 quan em vaig engrescar en el projecte polític de PODEMOS i juntament amb altres militants vam decidir presentar una candidatura municipalista a les eleccions locals de 2015. Des de llavors he estat regidora a l’Ajuntament de Molins de Rei, on intento ser la veu de la meva assemblea al ple municipal aportant tots els meus coneixements a l’administració pública per tal de millorar les condicions de vida de tots i totes les molinenques.

Molins de Rei, 17 de julio de 2019.

Declaración de bienes patrimoniales

1.- Datos del declarante
Nom i cognoms: Ana Maria Aroca de Maya

2.- Cargo
concejala

3.- Tipo de declaración
Inicial (declaración de la toma de posesión del cargo)

4.- Relación de bienes patrimoniales
4.1.- Patrimonio inmobiliario

 • Tipus d’habitatge, aparcament, local… i % de la propietat (en cas de titularitat compartida): HABITATGE 50%
 • Títol i any d’adquisició: PROPIETAT 2009
 • Valor cadastral (de la part de la propietat del declarant): 76.301,99€
 • Cargas o gravámenes (de la parte de la propiedad del declarante) (especificar importe pendiente): -

4.1.- Patrimonio mobiliario - vehículos
Marca y modelo: -
Año de adquisición: -

4.2.- Patrimonio mobiliario - Depósitos, valores y otros

 • Dipòsits en compte corrent o estalvi (part del capital de la propietat del declarant. Indicar saldo mitjà de l’últim any): 3607,13€
 • Deuda pública, valores .... (Parte del capital de la propiedad del declarante): -
 • Acciones y participaciones (parte del capital de la propiedad del declarante, en el momento de hacer la declaración): -
 • Otros bienes y derechos de valor unitario superior a 18.000 Euros (embarcaciones ,. aeronaves, joyas ...): -

Fecha de la declaración: 17 de julio de 2019

Aplicación del Código de Conducta del Ayuntamiento de Molins de Rei

Información relativa a la aceptación de regalos, invitaciones para comidas o eventos y pagos de viajes, desplazamientos y alojamientos de acuerdo con el punto 5 del Código de Conducta de los altos cargos del Ayuntamiento de Molins de Rei aprobado por el Pleno Ayuntamiento de fecha 22 de febrero de 2018.

A fecha 14 de noviembre de 2019, manifiesta que no tiene ningún hecho declarable en relación al punto 5 del Código de Conducta