Tasa por la prestación de los servicios de intervención administrativa en las entidades

A quien se dirige Bonificación Observaciones
1 A quien se dirige
Empreses i autònoms per trasllat per enderrocaments forçosos, enfonsaments i incendis
1 Bonificación
1 Observaciones
No s'aplica
2 A quien se dirige
Empreses i autònoms per canvis de titularitat per causa de mort, entre cònjuges i entre ascendents i descendents
2 Bonificación
2 Observaciones
No 'aplica. S'ha de sol·licitar durant l'any posterior a la mort del titular
3 A quien se dirige
Canvi de la forma jurídica d'una societat per imperatiu legal, sempre que disposi de permís d'activitats descendents
3 Bonificación
3 Observaciones
No s'aplica
4 A quien se dirige
Empreses i autònoms que desenvolupin activitats professionals en un local obert al públic ubicat en la residència habitual
4 Bonificación
4 Observaciones
No s'aplica
5 A quien se dirige
Cooperatives i societats anònimes laborals, i societats limitades laborals
5 Bonificación
95%
5 Observaciones
6 A quien se dirige
Entitats o associacions sense afany de lucre
6 Bonificación
95%
6 Observaciones
7 A quien se dirige
Empreses i autònoms per canvis de titularitat per jubilació entre cònjuges i entre ascendents i descendents
7 Bonificación
95%
7 Observaciones
8 A quien se dirige
Empreses i autònoms per canvis de titularitat de persona física a una societat o a l'inrevés
8 Bonificación
75%
8 Observaciones
9 A quien se dirige
Empreses i autònoms que traslladin l'establiment o local a zones adequades per al desenvolupament d'una activitat específica
9 Bonificación
50%
9 Observaciones
10 A quien se dirige
Empreses i autònoms que utilitzin energies renovables en el procés productiu
10 Bonificación
30%
10 Observaciones
11 A quien se dirige
Empreses i autònoms pel canvi de titularitat de les autoritzacions d'activitat dels aparcaments privats
11 Bonificación
100%
11 Observaciones
12 A quien se dirige
Empreses de nova implantació a la vila de sectors estratègics
12 Bonificación
30%
12 Observaciones
Cal consultar els sectors d'aplicació
13 A quien se dirige
Empreses i autònoms de nova implantació a la vila que creïn nous llocs de treball indefinits
13 Bonificación
Del 30% al 80%
13 Observaciones
D'acord amb els llocs de treball creats
14 A quien se dirige
Empreses i autònoms per a la contractació d'usuaris del Servei d'Orientació Laboral de l'Ajuntament de Mollins de Rei
14 Bonificación
Del 40% al 90%
14 Observaciones
D'acord amb els llocs de treball creats
15 A quien se dirige
Empreses i autònoms de nova implantació a la vila
15 Bonificación
20%
15 Observaciones
16 A quien se dirige
Empreses de nova creació impulsades per persones aturades o fins a 30 anys
16 Bonificación
10%
16 Observaciones
Les persones més grans de 30 anys hauran d'acreditar com a mínim un any d'atur

Adreces i telèfons

  • Agencia Tributaria - Sant Feliu de Llobregat
    936667311