Impost sobre l’increment de valor dels terrenys (Plusvàlua)

A quien se dirige Bonificación Observaciones
1 A quien se dirige
Execucions hipotecàries o dacions en pagament
1 Bonificación
100%
1 Observaciones
S'ha de sol·licitar durant els 30 dies posteriors a la data d'execució
2 A quien se dirige
Transmissió d'habitatge habitual en cas de defunció
2 Bonificación
Del 30% al 90% d'acord amb el nivell d'ingressos
2 Observaciones
S'ha de sol·licitar durant els 6 mesos posteriors a la defunció