Habitatge, obres, urbanisme i millora de l’accessibilitat

A quien se dirige Bonificación Observaciones
1 A quien se dirige
Rehabilitació d'habitatges
1 Bonificación
Fins al 20% del pressupost
1 Observaciones
Cal consultar topalls
2 A quien se dirige
Instal.lació d'ascensors
2 Bonificación
7000 euros per edifici i 3000 euros per unifamiliars
2 Observaciones
Cal consultar requisits
3 A quien se dirige
Supressió de barreres arquitectòniques
3 Bonificación
Fins a 20% del pressupost
3 Observaciones
Cal consultar topalls
4 A quien se dirige
Arranjament d'habitatges desocupats per destinar-los a lloguer social
4 Bonificación
Fins a 50% per habitatge
4 Observaciones
Cal consultar topalls
5 A quien se dirige
Ajut complemantari a les bonificacions per a rehabilitació d'habitatges
5 Bonificación
15% complementari segons l'actuació a realitzar
5 Observaciones
6 A quien se dirige
Ajut per a la realització d'inspecció tècnica de l'edifici
6 Bonificación
60% del cost
6 Observaciones
7 A quien se dirige
Ajut per a substitució d'aforaments
7 Bonificación
* A determinar en el moment de l'edició d'aquesta guia
7 Observaciones
Bases en procés d'aprovació
8 A quien se dirige
Ajuts del Pla Especial de Patrimoni Històric i Artístic (PEPHA)
8 Bonificación
95%
8 Observaciones