Habitatge, obres, urbanisme i millora de l’accessibilitat

A quien se dirige Bonificación Observaciones
1 A quien se dirige
Rehabilitació d'habitatges
1 Bonificación
Fins al 20% del pressupost
1 Observaciones
Cal consultar topalls
2 A quien se dirige
Instal·lació d'ascensors
2 Bonificación
7000 euros per edifici i 3000 euros per unifamiliars
2 Observaciones
Cal consultar requisits
3 A quien se dirige
Supressió de barreres arquitectòniques
3 Bonificación
Fins a 20% del pressupost
3 Observaciones
Cal consultar topalls
4 A quien se dirige
Arranjament d'habitatges desocupats per destinar-los a lloguer social
4 Bonificación
Fins al 50% per habitatge
4 Observaciones
Cal consultar topalls
5 A quien se dirige
Ajut complementari a les bonificacions per a rehabilitació d'habitatges
5 Bonificación
15% complementari segons l'actuaicó a realitzar
5 Observaciones
6 A quien se dirige
Ajut per a la realització d'inspecció tècnica de l'edifici
6 Bonificación
60% del cost
6 Observaciones
7 A quien se dirige
Ajut per a substitució d'aforaments
7 Bonificación
60% del cost
7 Observaciones
8 A quien se dirige
Ajut per a substitució d'aforaments
8 Bonificación
* A determinar en el moment de l'edició d'aquesta guia
8 Observaciones
Bases en procés d'aprovació
9 A quien se dirige
Ajuts del Pla Especial de Patrimoni Històric i Artístic (PEPHA)
9 Bonificación
95%
9 Observaciones