Bonificaciones fiscales de la tasa de basuras

A quien se dirige Bonificación Observaciones
1 A quien se dirige
Subjectes passius per a recollida domiciliària que portin els residus municipals generats, en l'horari d'obertura de la Deixalleria. En un mínim de 12 entrades a l'any, per subjecte passiu, en un període mínim de 6 mesos
1 Bonificación
25%
1 Observaciones
El retorn es farà efectiu d'ofici durant l'exercici següent al de les entrades de residus a la Deixalleria Municipal
2 A quien se dirige
Subjectes passius que utilitzin un mínim de dues vegades a l'any el servei de recollida de mobles i residus voluminosos
2 Bonificación
5%
2 Observaciones
3 A quien se dirige
Persones que facin habitualment compostatge amb els seus residus orgànics
3 Bonificación
30%
3 Observaciones